MUDr. MARTIN MIKLÁŠ
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
ORDINACE Tel:  585 241 137    e-mail: ordinace@doktormartin.eu
Informace o zpracování osobních údajů

V naší ordinaci zpracováváme osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Naše ordinace je správcem Vašich osobních údajů.
Kontaktní adresa správce:
MUDr. Martin Mikláš,  praktický lékař pro dospělé
IČO 02614057,
se sídlem: Rokycanova 802/1E, Olomouc 779 00
telefon: +420 585 241 137
e-mail:  mudr.mm@seznam.cz
Účely zpracování osobních údajů:
Naše ordinace jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro účely:
a)    poskytování zdravotních a pracovnělékařských služeb svým pacientům,
b)    spolupráce a komunikace s pojišťovnami.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:
a)    identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa bydliště/sídla, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, podpis,
b)    kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, zaměstnavatel,
c)    údaje o zdravotním stavu (jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů) - anamnéza, diagnóza, výsledky laboratorních vyšetření, lékařské záznamy, genetické údaje a podobné informace týkající se zdravotního stavu pacientů.

Následky případného neposkytnutí osobních údajů:
Nezbytné osobní údaje pacientů jsou shromažďovány a dále zpracovávány především pro splnění právních povinností, které se na ordinaci vztahují, a to zejména splnění povinností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, všechny v platném znění.
Poskytnutí osobních údajů pacientů, které ordinace potřebuje pro účely vedení zdravotnické dokumentace v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a pro plnění zákonných povinností poskytovatele zdravotních služeb, je tedy zákonným požadavkem a bez jejich poskytnutí by ordinace nemohla řádně plnit své zákonné povinnosti.
Informace o nakládání s osobními údaji u ordinace:
Při poskytování zdravotních služeb nejsou osobní údaje pacientů předávány jiným poskytovatelům zdravotních služeb, při poskytování pracovnělékařských služeb jsou osobní údaje pacientů předávány jejich zaměstnavatelům. Jiným osobám (orgánům, úřadům či institucím) mohou být osobní údaje pacientů předávány pouze v případech, pokud povinnost jejich předání je ordinaci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu pacient udělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů u ordinace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů pacientů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje pacientů zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.
Informace o Vašich právech:
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů u ordinace máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků či podnětů, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.